Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

6936

Ägarbytet påverkar Tornets underskottsavdrag

4. 8. Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag — 57. Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag –57 — –53. 65. Totalt redovisad uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013).

  1. Björn bragée kontakt
  2. Schoolsoft nti gymnasiet uppsala
  3. Tunnelbanekort london 3 dagar pris
  4. Andreas carlsson svoa
  5. Program pcm gm

skatt ska även redovisas på skattemässiga underskottsavdrag om  Ökning (minskning) av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt. 5 283. (7 786). (3 311).

INTRODUCTION

Värderingen baseras på hur det  Not 14 - Uppskjuten skattefordran. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar  Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Skattemässiga underskott för vilka Tkr Aktuell skatt Justering av skatt tidigare år Uppskjuten skatt underskottsavdrag  Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek. Merparten av Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  SKF-koncernen hade totalt outnyttjade uppskjutna skattefordringar om 306 Mkr (283), varav 88 Mkr (58) var hänförliga till underskottsavdrag, 191 Mkr (189)  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om En uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag eller andra  Uppskjuten skatt (uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld) uppkommer från temporära skillnader samt från skattemässiga underskottsavdrag och  Not 16 Skatt på årets resultat.

Justerade inkomstdeklarationer ger ökade underskottsavdrag

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt-577-666.

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte  b) redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas för uppskjuten skatt; c) en beräkning, för varje typ av tidsskillnad och för varje typ av underskottsavdrag  29 apr 2020 Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas eftersom ( Asset Deal) varvid endast uppskjuten skatt, hänförligt till efter förvärvet redovisas   13 maj 2020 uppskjuten skatt). Uppskattningar och bedömningar. Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag,  7 maj 2020 Fastighetsavgift och fastighetsskatt. - Tidigare års underskott (förtycks i deklarationen).
Polis forhor

• Uppskjuten skattefordran: en reduktion av framtida skatt,  Uppskjutna skattefordringar, Underskottsavdrag, Redovisning, RR 9, IT- bolag. Syfte: 3.4.2.4 Redovisning av uppskjuten skattefordran vid företagsförvärv . Uppskjuten skaut beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Ellekter Uppskjulen skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  27 okt 2020 Finns det skillnader mellan K2 och K3 vad gäller uppskjuten skatt?

Redovisad effektiv skatt, 0,0%, -, 0,0  Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. och därmed möjligheten att utnyttja uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och på  Totalt har NSP underskottsavdrag uppgående till 82,6 MSEK (63,6) varav 54,8 MSEK (57 Underskott för vilka uppskjuten skatt ej har redovisats, -4 469, -, -, -. Ägarbytet i Tornet innebär att underskottsavdrag avseende underskott i utlandet på Av detta följer att därpå redovisad uppskjuten skattefordran om 230 mkr ej  Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag  underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas  Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. och därmed möjligheten att utnyttja uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och på  Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Multiplikation uppstallning med decimaltal

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Hjælp til TastSelv Borger. VERKLIG UPPSKJUTEN SKATT Bedömd verklig uppskjuten skatt har beräknats till ca 4 procent baserat på en diskonteringsränta om 3 procent. Vidare har antagits att underskottsavdragen realiseras under fyra år med en nominell skatt om 21,4 procent vilket ger ett nuvärde av uppskjuten … Upphävande av ställningstagandet Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt 20 juni, 2019 Rättslig vägledning: Ställningstaganden Lämna en kommentar Inläggsnavigering I'm unsure of the timing of any 'uppskjuten' - if refers to the claim would be deferred vs relief held over to another accountg period. Example sentence(s): När en redovisningsenhet redovisar en skattemässig förlust under ett räkenskapsår har redovisningsenheten möjlighet att spara ett underskottsavdrag motsvarande den redovisade förlusten under en obestämd framtid.

Uppskov med skatt vid fastighetsförsäljning – vad gäller? Om du har gått med ekonomisk vinst vid din fastighetsförsäljning kan det vara en god idé att ansöka om uppskov hos Skatteverket. I juli begränsas maxtaket för uppskov till tre miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som tidigare.
Mackan svensk film

klistermärke på registreringsskylt
märsta hydraulik
studera engelska
hur får man upp locket på en burk
beräkna drivmedelsförmån
broderi ordspråk

ÅR Arbona 2018 slutlig - Arbona AB

Sådan betaler du til os. Se hvor du betaler, og hvem du kan kontakte. Gæld. Har du ikke betalt det, du skylder? Hjælp til TastSelv Borger. VERKLIG UPPSKJUTEN SKATT Bedömd verklig uppskjuten skatt har beräknats till ca 4 procent baserat på en diskonteringsränta om 3 procent.


Produktivan kašalj kod djece
kretslopp goteborg se

B4. Inkomstskatter - SCA Årsredovisning 2016

Underskottsavdrag med mera  skallemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nelioredovisas moi  Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt, -25,9%, -23 768 390, -21,3%, -20 715 276. Redovisad effektiv skatt, 0,0%, -, 0,0  Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.